1. Begrippen en toepasselijkheid
Op alle trainingen, producten, workshops of online programma’s op ByInnovitas zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Innovitas zich uitdrukkelijk schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

Aan eventueel overeengekomen aparte afspraken kun je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling voor een van de diensten op ByInnovitas houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Met “ByInnovitas” bedoelen we het online platform. Met “Innovitas” bedoelen we het bedrijf en iedereen die hierin werkt als eigenaar of medewerker. Innovitas is het bedrijf achter de website ByInnovitas.


2. Inhoud op de website

Alle inhoud op de website, tenzij geüpload door gebruikers is het intellectuele eigendom van Innovitas of andere relevante derde partijen. In deze algemene voorwaarden betekent inhoud alle tekst, foto’s, tekeningen, graphics, audio, video, software, data compilations, pagina layout en alle andere informatie die opgeslagen kan worden op een computer die zichtbaar is op de website of deze vormt. Je mag alleen, voor je eigen, niet commerciële gebruik het volgende doen:
a) Ophalen, tonen, en bekijken van de content op een computer, telefoon of tablet scherm.
b) 1 kopie printen. Het is verboden om inhoud van deze website te kopiëren, veranderen, distribueren, reproduceren of te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder geschreven toestemming van Innovitas.


3. Prijzen en kosten

Alle prijzen die op de website van Innovitas staan, zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Innovitas bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.


4. Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDeal, VISA of Mastercard.


5. Reclamatie en annuleren
Innovitas doet er alles aan om haar diensten goed te leveren. Voldoen iets niet aan jouw verwachting? Stuur ons dan een e-mail op contact@byinnovitas.com

We proberen eventuele problemen of klachten, altijd in overleg met jou, op de best mogelijke manier op te lossen. Je hebt het recht de door Innovitas geleverde diensten en producten binnen 14 dagen na de startdatum van levering te annuleren. Indien de onlinecursus daadwerkelijk gestart is zal het voltooide gedeelte van de cursus worden ingehouden op het retour bedrag.

In het geval van annulering ontvang je de betalingen, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt.

Wanneer de door Innovitas geleverde diensten niet binnen 14 dagen na de startdatum worden geannuleerd, geld de dienst(en) als geaccepteerd. Als hierna om enige reden wordt geannuleerd en/of afgezien van deelname, is er geen recht op teruggave van het betaalde bedrag.


6. Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Innovitas, van het personeel en de producten van Innovitas voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Innovitas is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Innovitas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van Innovitas. De aansprakelijkheid van Innoivitas is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de desbetreffende dienst. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Innovitas, dan wel tussen Innovitas en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Innovitas, is Innovitas niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Innovitas.


7. Overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Innovitas opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heb zowel jij als Innovitas het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Innovitas of bij de toeleveranciers van Innovitas.


8. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.


9. Bedrijfsgegevens
Vragen over deze algemene voorwaarden? Stuur ons een e-mail naar: contact@byinnovitas.com

Innovitas
Jolbert van Dijk
Wederiklaan 23
8245 JB Lelystad

KVK: 71176519
BTW: NL002290401B31